Kategorie

Informácie

Filter Products

Manufacturers

Price

From:
To:

Ako nakupovať

UPOZORNENIA

1. Internetová ponuka firmy For Cars, s.r.o.,  sa nachádza na internete pod stránkou www.tata.sk/eshop/, ktorá umožňuje vykonávať nákup prostredníctvom internetu.

2. Ceny produktov nachádzajúcich sa na internete firmy For Cars, s.r.o. sú udané v mene EUR a sú s DPH.

3. Ceny uvedené na internetovej stránke sa vzťahujú iba na nákup realizovaný cez internet.

 

PROCES OBJEDNÁVANIA A REALIZÁCIE OBJEDNÁVOK

 

4. Tovar s popisom: „Tovar na objednávku“ dostupný od 1 do 5 dní pracovných a klientovi je odosielaný po skompletovaní objednávky. O termíne realizácie bude Klient informovaný na e-mail alebo telefonicky.

5. E-mail ako aj telefonický kontakt zadaný užívateľom môže byť použitý pri realizácii objednávok.

6. Hlavnou podmienkou realizácie vykonaných nákupov je správne vyplnenie objednávacieho formuláru objednávky, zadaného na stránkach internetového obchodu. Pri vypĺňaní formulára  je potrebné zadať číslo karosérie vozidla (VIN) pre správne objednanie dielu pre Vaše vozidlo.

7. V prípade okolností, ktorá neumožnia celkovú alebo časovú realizáciu zadanej objednávky, For Cars, s.r.o. si vyhradzuje právo pozastavenia realizácie objednávky – o tejto situácii sa zaväzujeme neodkladne informovať objednávateľa.

8. Nesprávne vyplnené formuláre objednávky nebudú skúmané.

9. Zakúpený tovar ja doručený na adresu uvedenú vo formulári objednávky prostredníctvom firmy Slovenská pošta, a.s. alebo kuriérskej firmy.

10. Klient ma právo výberu spôsobu dopravy, súhlasne s formulárom objednávky. For Cars, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny a spôsobu dopravy v prípade nadrozmerných a ťažkých dodávok. 

11. Náklady na dopravu hradí kupujúci. V niektorých prípadoch, ktoré povolí For Car, s.r.o., úhrada za dopravu objednaných tovarov môže byť prenesená na For Cars, s.r.o..

12. Pri prevzatí zásielky je potrebné v prítomnosti kuriéra skontrolovať, či obsah zásielky nie je poškodený. V prípade zistenia poškodenia obalu zásielky je nutné spísať reklamačný protokol a neprevziať zásielku. Takéto prebrané zásielky nie je možné reklamovať.

 

ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

 

13. Tovar ponúkaný v obchode má záruku výrobcu.

14. Podmienkou záruky na originálne súčiastky Tata Motors je montáž v autorizovanom servise Tata Motors.

15. Podmienkou záruky na ostatné súčiastky je montáž v špecializovanom servise.
16. V prípade reklamácie je nutné sa skontaktovať s For Cars, s.r.o. alebo príslušným servisom, nakoľko jeho adresa je vyznačená na záručnom liste. Základom pre vykonanie reklamácie je záručný list, ktorý klient dostane zároveň s objednaným tovarom.

17. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje v prípade osobného prevzatia tovaru na adrese predávajúceho.
b) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:
» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu najneskôr do 7 dní od kúpy tovaru, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
» v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho
» tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý
» tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe
» tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prebrané
c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

d) Pri tovare objednávanom na špeciálnu objednávku (tovar, ktorý nie je v štandardnej ponuke v internetovom obchode), nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, t.j. nie je možné ho vrátiť, preto Vás žiadame o dôslednú špecifikáciu, a správny výber dielu. Taktiež to platí pre tovar prevzatý osobne v predajni.

18. Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry.
Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

19. Kupujúci, ktorých adresa dodania bude v inom štáte ako Slovenská republika, budú podrobne informovaný o osobitných podmienkach nákupu a dodania tovaru prostredníctvom e-mailu. Zároveň ich žiadame, aby počkali na ďalšie informácie, ako aj na prípadné odoslanie výslednej ceny za uskutočnený nákup na uvedený účet!

20. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

PLATBA

Máte tri možnosti:

  1. v hotovosti u nás osobne a zároveň prevzatie objednaného tovaru.
  2. platba na účet na základe vystavenej faktúry po potvrdení prijatej objednávky (zákazník bez IČ   DPH), tovar sa Vám doručí prostredníctvom kuriérskej služby alebo si ho osobne prevezmete.
  3. platba na účet na základe vystavenej faktúry bez DPH  a zaslanej emailom po potvrdení prijatej objednávky (zákazník s platným IČ DPH), tovar sa Vám  doručí prostredníctvom kuriérskej služby alebo si ho osobne prevezmete.
  4. platba pomocou služby Paypal